Privacyverklaring

Over persoonsgegevens

Privacyverklaring Op de Vleet

Op de Vleet, gevestigd aan Schouwenbaan 15, 4725ST, Wouwse Plantage, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens: 

www.opdevleet.nl 

Schouwenbaan 15, 4725ST, Wouwse Plantage

+31 6 14275670

 

Diana Aarts-van Diesen is de Functionaris Gegevensbescherming van Op de Vleet, zij is te bereiken via diana.vandiesen@gmail.com

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Op de Vleet verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

– Voor- en achternaam  – Adresgegevens  – Telefoonnummer  – E-mailadres  – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch  – Gegevens over jouw activiteiten op onze website  – Bankrekeningnummer

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via diana.vandiesen@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Op de Vleet verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– Het afhandelen van jouw betaling  – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder  – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren  – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten  – Op de Vleet verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Op de Vleet bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Op verzoek verwijderen we de gegevens, dit kun je via email aanvragen:  diana.vandiesen@gmail.com

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Op de Vleet verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Op de Vleet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Op de Vleet gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Op de Vleet en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar diana.vandiesen@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Op de Vleet wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Op de Vleet neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd  zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via diana.vandiesen@gmail.com 

Op de Vleet
B&B Op de Vleet

Diana Aarts-van Diesen Schouwenbaan 15 4725 ST Wouwse Plantage

E-mail

diana.vandiesen@gmail.com

Telefoon

+31 (0)6 14275670

Fotografie

door Elly Matthijssen