Huurvoorwaarden

Algemene Voorwaarden voor verhuur van Huisje Op de Vleet

Huurvoorwaarden Op de Vleet

Algemene Voorwaarden voor verhuur van Huisje Op de Vleet

 1. Begripsbepalingen

1.1. (Hoofd)huurder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de verhuurder een huurovereenkomst sluit ten aanzien van huisje Op de Vleet.
1.2. Medehuurder: degene die samen met (hoofd)huurder in de woning verblijft.
1.3. Verhuurder: de natuurlijke – of rechtspersoon die Op de Vleet aan de huurder verhuurt.
1.4. De overeenkomst: de huurovereenkomst tussen de verhuurder en de (hoofd)huurder.
1.5. De huurvoorwaarden: de onderhavige door de verhuurder gehanteerde huurvoorwaarden.
1.7. De website: de website van verhuurder met internetadres www.opdevleet.nl

 1. Toepasselijkheid huurvoorwaarden

2.1 De huurvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst, alsmede op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten met en diensten van de verhuurder, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
2.2 De huurvoorwaarden worden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de (hoofd)huurder ter hand gesteld.

 1. Overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand tussen de verhuurder en de huurder.
3.2. Indien de overeenkomst wordt gesloten via de website, komt de overeenkomst tot stand door het verstrekken van de boekingsopdracht. Indien de overeenkomst telefonisch wordt gesloten, komt de overeenkomst tot stand op het moment waarop de boekingsopdracht door de huurder telefonisch aan verhuurder wordt gegeven. Verhuurder bevestigt een boeking via de website per e-mail uiterlijk binnen 24 uur na de boekingsopdracht. Overige boekingen worden zo spoedig mogelijk door verhuurder bevestigd.
3.3. In de bevestiging worden tevens de naam en contactgegevens van de verhuurder vermeld.
3.4. Indien de bevestiging onjuistheden bevat, dient de huurder daarvan binnen twee werkdagen na de reservering melding te maken bij verhuurder.
3.5. Verhuurder is gerechtigd een boeking te weigeren in verband met de (jeugdige) leeftijd en de omvang van een groep huurders. Ook kunnen in een dergelijk geval nadere voorwaarden worden gesteld, zoals betaling van een hogere borgsom.
3.6. Reservering is pas definitief na ontvangst aanbetaling, deze dient uiterlijk 8 dagen na reservering betaald te zijn.

 1. Annulering

4.1. De (hoofd)huurder is gerechtigd een boeking schriftelijk, zonder kosten, uiterlijk binnen zeven werkdagen na de boeking te annuleren, tenzij het verblijf binnen één maand na de boeking valt.
4.2. Na afloop van de in 4.1 vermelde termijn is huurder slechts gerechtigd tot schriftelijke annulering tegen voldoening van de volgende annuleringskosten.
a. bij annulering tot 90 dagen voor de dag van aankomst: volledige aanbetaling (minus € 50,00 administratiekosten).

 1. bij annulering tussen 90 dagen en 45 dagen voor aankomst wordt de aanbetaling als annuleringskosten in rekening gebracht.
  bij annulering minder dan 45 dagen voor de dag van aankomst: de volledige huursom.
  4.3. Het annuleren van een boeking door de (hoofd)huurder geldt ook als annulering voor medehuurders.
  4.4. Een annulering die op een zaterdag of zondag wordt gedaan of op een in Nederland geldende feestdag, geldt als zijnde gedaan op de eerstvolgende in Nederland geldende werkdag.
  4.5. Een verzoek tot annulering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 4.1 tot en met 4.4 dient te worden gericht aan de verhuurder.

 

 1. Huursom en betaling Tenzij anders is overeengekomen is de huursom:
  – gebaseerd op de tijdens de bevestiging geldende hoogte van de huurprijs van de woning;
  – inclusief omzetbelasting.
  – exclusief de kosten van schoonmaak, bedlinnen, toeristenbelasting en borg; deze worden apart berekend en staan tevens op de bevestiging.
  5.2. De (hoofd)huurder dient binnen acht kalenderdagen na dagtekening van de bevestiging als bedoeld in artikel 3.2, 50% van de huursom te voldoen door storting of overmaking op de bankrekening vermeld op de bevestiging.
  5.3. De restant huursom dient uiterlijk zes weken voor aanvang van de huurperiode aan verhuurder te zijn voldaan op de hierboven onder artikel 5.2. vermelde wijze.
  5.4. Bij boekingen binnen zes weken voor aanvang van de huurperiode dient de gehele huursom binnen vijf dagen na dagtekening van de bevestiging overgemaakt te worden op de hierboven onder artikel 5.3. vermelde wijze.
  5.5. Bij boekingen binnen tien kalenderdagen voor aanvang van de huurperiode dient de gehele huursom per spoedoverboeking overgemaakt te worden op de hierboven onder artikel.
  5.3. vermelde wijze. De huursom dient in ieder geval uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de huurperiode zijn bijgeschreven op de bankrekening als vermeld in de bevestiging.
  5.6. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de (hoofd)huurder vanaf de dag dat die termijn is verlopen in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling zijdens verhuurder benodigd zal zijn. De huurder is vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd.
  5.7. Zodra de huurder in verzuim is, is verhuurder gerechtigd om de overeenkomst te annuleren. De huurder is in dat geval de annuleringskosten verschuldigd zoals in 4.2 beschreven.
  5.8. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van verhuurder met betrekking tot de invordering van het aan verhuurder verschuldigde en niet – tijdig – betaalde, komen voor rekening van de (hoofd)huurder. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15 % van de hoofdsom van de vordering, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is. Voor de gerechtelijke kosten geldt dat de daadwerkelijk in redelijkheid gemaakte kosten dienen te worden vergoed.
 2. Huisdieren

Bij Op de Vleet zijn huisdieren niet welkom.

 1. Roken, huisreglement, schoonmaak

8.1. In de woning is roken niet toegestaan.
8.2. Huisvuil. U wordt geacht het huisvuil, flessen, papier e.d. zelf te scheiden in de daarvoor bestemde containers.
8.3. U de woning schoon achter te laten.

 

 1. Aansprakelijkheid huurder(s)

De (hoofd)huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die tijdens de huurperiode van de woning voor de verhuurder ontstaat als gevolg van het verblijf, ongeacht of deze schade werd veroorzaakt door handelen of nalaten van de (hoofd)huurder en / of medehuurders, of door derden die zich door hun toedoen in de vakantiewoning bevinden.

 1. Klachten en aansprakelijkheid

10.1. Door de huurder geconstateerde gebreken van de woning dient de huurder onverwijld en binnen 24 uur na het ontstaan of het constateren daarvan, te melden aan de verhuurder.
10.2. Indien het gebrek een niet aan huurder toe te rekenen eigenschap of staat van de woning betreft, als gevolg waarvan de woning de huurder niet het genot verschaft dat deze op grond van de overeenkomst mocht verwachten, is de verhuurder gehouden het gebrek te herstellen. De huurder dient de verhuurder altijd in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken te herstellen.
10.3. Indien de klacht naar de mening van huurder door de verhuurder niet afdoende wordt opgelost, kan verhuurder en financiële regeling met de huurder treffen.
10.4. De verhuurder is, met inachtneming van onderstaande beperkingen, jegens de huurder aansprakelijk indien de huurder vermogensschade heeft geleden als gevolg van een toerekenbaar tekortschieten door de verhuurder in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
10.5. De verhuurder is niet aansprakelijk voor zover de huurder eventuele schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reisverzekering of annuleringsverzekering.
10.6. De aansprakelijkheid voor schade en kosten die de huurder in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf mocht lijden, wordt uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld van verhuurder.
10.7. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de verhuurder voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de huurder beperkt tot ten hoogste één maal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de verhuurder.

 1. Ontbinding van de overeenkomst

11.1. De verhuurder is gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk of per e-mail per direct te ontbinden en de onverwijlde ontruiming van de woning te eisen, als de huurder zijn zorgplicht voor de woning ernstig verzaakt, als hij meer of andere personen en in de woning onderbrengt dan toegestaan volgens de overeenkomst, als hij langer dan overeengekomen tijd in de woning verblijft of als hij schade toebrengt aan de woning, als hij voor overlast zorgt, of anderszins zijn verplichtingen als goede huurder niet nakomt. In een dergelijk geval heeft de huurder geen recht op restitutie van (een deel van) de huursom, en is de huurder gehouden de schade te vergoeden die de verhuurder lijdt ten gevolge van het handelen of nalaten van de huurder.
11.2. Indien de verhuurder de woning niet kan leveren ten gevolge van omstandigheden die hem niet kunnen worden toegerekend, is de verhuurder gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. De huurder krijgt in dat geval zijn huursom terug doch heeft geen recht op enige vergoeding van kosten of schade. De verhuurder zal zich in zo een geval inspannen om de huurder een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief te bieden voor dezelfde of een andere periode.

 

 

 1. Slotbepalingen

12.1. Het is de huurder niet toegestaan de woning onder te verhuren of anderszins aan derden in gebruik te geven of ter beschikking te stellen.
12.2. Indien de verhuurder zich in enig geval niet op enige bepaling van de algemene voorwaarden beroept, dan wel daarvan afwijkt, brengt dit niet met zich mee, dat hij zich in de volgende gevallen niet meer op deze algemene voorwaarden zal kunnen beroepen.
12.3. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze huurvoorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Op de Vleet
B&B Op de Vleet

Diana Aarts-van Diesen Schouwenbaan 15 4725 ST Wouwse Plantage

E-mail

diana.vandiesen@gmail.com

Telefoon

+31 (0)6 14275670

Fotografie

door Elly Matthijssen